Báo giá MailChimp

Danh sách email
lưu trên hệ thống
Số lượng email gửi hàng tháng tối đa Giá
(đ/tháng)(trước phí thuế)
Phí thuế Nhà thầu, xử lý
hóa đơn, thuế thu nhập
DN (15%)

(bỏ phí này nếu KH không lấy hóa đơn VAT)

Giá
(trước phí thuế)
(đ/tháng)
Dịch vụ gia tăng
của MailChimp Việt Nam
(đ/tháng)
USD VND Thiết lập DKIM/SPF
lần đầu, tăng inbox
Hỗ trợ
Hàng tháng
(đ / tháng)
Theo nhu cầu
(đ / ticket / 3 tháng)
SL Email lưu trong
Mailchimp
SL Email gửi tối đa /
tháng
Giá (USD) Giá (đ) (đã gồm phí Agency 20%)
2.001 – 2.500 Không giới hạn $ 30 864.000 108.000 972.000 900.000 900.000 300.000
2.501 – 2.600 Không giới hạn $ 35 1.008.000 126.000 1.134.000 900.000 900.000 300.000
2.601 – 2.700 Không giới hạn $ 40 1.152.000 144.000 1.296.000 900.000 900.000 300.000
2.701 – 5.000 Không giới hạn $ 50 1.440.000 180.000 1.620.000 900.000 900.000 300.000
5.201 – 5.400 Không giới hạn $ 60 1.728.000 216.000 1.944.000 900.000 900.000 300.000
5.401 – 5.600 Không giới hạn $ 65 1.872.000 234.000 2.106.000 900.000 900.000 300.000
5.601 – 10.000 Không giới hạn $ 75 2.160.000 270.000 2.430.000 900.000 900.000 300.000
10.001 – 10.200 Không giới hạn $ 80 2.304.000 288.000 2.592.000 900.000 900.000 300.000
10.201 – 10.400 Không giới hạn $ 85 2.448.000 306.000 2.754.000 900.000 900.000 300.000
10.401 – 10.600 Không giới hạn $ 90 2.592.000 324.000 2.916.000 900.000 900.000 300.000
10.601 – 10.800 Không giới hạn $ 95 2.736.000 342.000 3.078.000 900.000 900.000 300.000
10.801 – 11.000 Không giới hạn $ 100 2.880.000 360.000 3.240.000 900.000 900.000 300.000
11.001 – 11.200 Không giới hạn $ 105 3.024.000 378.000 3.402.000 900.000 900.000 300.000
11.201 – 11.400 Không giới hạn $ 110 3.168.000 396.000 3.564.000 900.000 900.000 300.000
11.401 – 11.600 Không giới hạn $ 115 3.312.000 414.000 3.726.000 900.000 900.000 300.000
11.601 – 11.800 Không giới hạn $ 120 3.456.000 432.000 3.888.000 900.000 900.000 300.000
11.801 – 12.200 Không giới hạn $ 130 3.744.000 468.000 4.212.000 900.000 900.000 300.000
12.201 – 12.600 Không giới hạn $ 140 4.032.000 504.000 4.536.000 900.000 900.000 300.000
12.601 – 25.000 Không giới hạn $ 150 4.320.000 540.000 4.860.000 900.000 900.000 300.000
25.001 – 25.200 Không giới hạn $ 155 4.464.000 558.000 5.022.000 900.000 900.000 300.000
25.201 – 25.400 Không giới hạn $ 160 4.608.000 576.000 5.184.000 900.000 900.000 300.000
25.601 – 25.800 Không giới hạn $ 170 4.896.000 612.000 5.508.000 900.000 900.000 300.000
25.801 – 26.000 Không giới hạn $ 175 5.040.000 630.000 5.670.000 900.000 900.000 300.000
26.001 – 26.500 Không giới hạn $ 180 5.184.000 648.000 5.832.000 900.000 900.000 300.000
26.501 – 27.000 Không giới hạn $ 185 5.328.000 666.000 5.994.000 900.000 900.000 300.000
27.001 – 27.500 Không giới hạn $ 190 5.472.000 684.000 6.156.000 900.000 900.000 300.000
27.501 – 28.000 Không giới hạn $ 195 5.616.000 702.000 6.318.000 900.000 900.000 300.000
28.001 – 28.500 Không giới hạn $ 200 5.760.000 720.000 6.480.000 900.000 900.000 300.000
28.501 – 29.000 Không giới hạn $ 205 5.904.000 738.000 6.642.000 900.000 900.000 300.000
29.001 – 29.500 Không giới hạn $ 210 6.048.000 756.000 6.804.000 900.000 900.000 300.000
29.501 – 30.000 Không giới hạn $ 215 6.192.000 774.000 6.966.000 900.000 900.000 300.000
30.001 – 30.500 Không giới hạn $ 220 6.336.000 792.000 7.128.000 900.000 900.000 300.000
30.501 – 31.000 Không giới hạn $ 225 6.480.000 810.000 7.290.000 900.000 900.000 300.000
31.001 – 31.500 Không giới hạn $ 230 6.624.000 828.000 7.452.000 900.000 900.000 300.000
31.501 – 32.000 Không giới hạn $ 235 6.768.000 846.000 7.614.000 900.000 900.000 300.000
32.001 – 50.000 Không giới hạn $ 240 6.912.000 864.000 7.776.000 900.000 900.000 300.000
50.001 – 51.000 612.000 $ 245 7.056.000 882.000 7.938.000 900.000 900.000 300.000
51.001 – 52.000 624.000 $ 250 7.200.000 900.000 8.100.000 900.000 900.000 300.000
52.001 – 54.000 648.000 $ 275 7.920.000 990.000 8.910.000 900.000 900.000 300.000
54.001 – 56.000 672.000 $ 300 8.640.000 1.080.000 9.720.000 900.000 900.000 300.000
56.001 – 58.000 696.000 $ 325 9.360.000 1.170.000 10.530.000 900.000 900.000 300.000
58.001 – 60.000 720.000 $ 350 10.080.000 1.260.000 11.340.000 900.000 900.000 300.000
60.001 – 75.000 900.000 $ 375 10.800.000 1.350.000 12.150.000 900.000 900.000 300.000
75.001 – 80.000 960.000 $ 400 11.520.000 1.440.000 12.960.000 900.000 900.000 300.000
80.001 – 85.000 1.020.000 $ 425 12.240.000 1.530.000 13.770.000 900.000 900.000 300.000
85.001 – 90.000 1.080.000 $ 450 12.960.000 1.620.000 14.580.000 900.000 900.000 300.000
90.001 – 100.000 1.200.000 $ 475 13.680.000 1.710.000 15.390.000 900.000 900.000 300.000
100.001 – 105.000 1.260.000 $ 500 14.400.000 1.800.000 16.200.000 900.000 900.000 300.000
105.001 – 110.000 1.320.000 $ 525 15.120.000 1.890.000 17.010.000 900.000 900.000 300.000
110.001 – 115.000 1.380.000 $ 550 15.840.000 1.980.000 17.820.000 900.000 900.000 300.000
115.001 – 120.000 1.440.000 $ 575 2.070.000 2.070.000 18.630.000 900.000 900.000 300.000
120.001 – 125.000 1.500.000 $ 600 17.280.000 2.160.000 19.440.000 900.000 900.000 300.000
125.001 – 130.000 1.560.000 $ 625 18.000.000 2.250.000 20.250.000 900.000 900.000 300.000
130,001 – 135,000 1.620.000 $ 650 18.720.000 2.340.000 21.060.000 900.000 900.000 300.000
135,001 – 150,000 1.800.000 $ 675 19.440.000 2.430.000 21.870.000 900.000 900.000 300.000
150,001 – 155,000 1.860.000 $ 700 20.160.000 2.520.000 22.680.000 900.000 900.000 300.000
155,001 – 160,000 1.920.000 $ 725 20.880.000 2.610.000 23.490.000 900.000 900.000 300.000
160,001 – 165,000 1.980.000 $ 750 21.600.000 2.700.000 24.300.000 900.000 900.000 300.000
165,001 – 170,000 2.040.000 $ 775 22.320.000 2.790.000 25.110.000 900.000 900.000 300.000
170,001 – 175,000 2.100.000 $ 800 23.040.000 2.880.000 25.920.000 900.000 900.000 300.000
175,001 – 180,000 2.160.000 $ 825 23.760.000 2.970.000 26.730.000 900.000 900.000 300.000
180,001 – 185,000 2.220.000 $ 850 24.480.000 3.060.000 27.540.000 900.000 900.000 300.000
185,001 – 200,000 2.400.000 $ 875 25.200.000 3.150.000 28.350.000 900.000 900.000 300.000
200,001 – 205,000 2.460.000 $ 900 25.920.000 3.240.000 29.160.000 900.000 900.000 300.000
205,001 – 210,000 2.520.000 $ 925 26.640.000 3.330.000 29.970.000 900.000 900.000 300.000
210,001 – 215,000 2.580.000 $ 950 27.360.000 3.420.000 30.780.000 900.000 900.000 300.000
215,001 – 220,000 2.640.000 $ 975 28.080.000 3.510.000 31.590.000 900.000 900.000 300.000
220,001 – 225,000 2.700.000 $ 1.000 28.800.000 3.600.000 32.400.000 900.000 900.000 300.000
225,001 – 232,500 2.790.000 $ 1.050 30.240.000 3.780.000 34.020.000 900.000 900.000 300.000
232,501 – 250,000 3.000.000 $ 1.100 31.680.000 3.960.000 35.640.000 900.000 900.000 300.000
250,001 – 257,500 3.090.000 $ 1.150 4.140.000 4.140.000 37.260.000 900.000 900.000 300.000
257,501 – 265,000 3.180.000 $ 1.200 34.560.000 4.320.000 38.880.000 900.000 900.000 300.000
265,001 – 272,500 3.270.000 $ 1.250 36.000.000 4.500.000 40.500.000 900.000 900.000 300.000
272,501 – 300,000 3.600.000 $ 1.300 37.440.000 4.680.000 42.120.000 900.000 900.000 300.000
300,001 – 307,500 3.690.000 $ 1.350 38.880.000 4.860.000 43.740.000 900.000 900.000 300.000
307,501 – 315,000 3.780.000 $ 1.400 40.320.000 5.040.000 45.360.000 900.000 900.000 300.000
315,001 – 322,500 3.870.000 $ 1.450 41.760.000 5.220.000 46.980.000 900.000 900.000 300.000
322,501 – 350,000 4.200.000 $ 1.500 43.200.000 5.400.000 48.600.000 900.000 900.000 300.000
350,001 – 357,500 4.290.000 $ 1.550 44.640.000 5.580.000 50.220.000 900.000 900.000 300.000
357,501 – 365,000 4.380.000 $ 1.600 46.080.000 5.760.000 51.840.000 900.000 900.000 300.000
365,001 – 372,500 4.470.000 $ 1.650 47.520.000 5.940.000 53.460.000 900.000 900.000 300.000
372,501 – 400,000 4.800.000 $ 1.700 48.960.000 6.120.000 55.080.000 900.000 900.000 300.000
400,001 – 407,500 4.890.000 $ 1.750 50.400.000 6.300.000 56.700.000 900.000 900.000 300.000
407,501 – 415,000 4.980.000 $ 1.800 51.840.000 6.480.000 58.320.000 900.000 900.000 300.000
415,001 – 422,500 5.070.000 $ 1.850 53.280.000 6.660.000 59.940.000 900.000 900.000 300.000
422,501 – 430,000 5.160.000 $ 1.900 54.720.000 6.840.000 61.560.000 900.000 900.000 300.000
430,001 – 437,500 5.250.000 $ 1.950 56.160.000 7.020.000 63.180.000 900.000 900.000 300.000
437,501 – 445,000 5.340.000 $ 2.000 57.600.000 7.200.000 64.800.000 900.000 900.000 300.000
445,001 – 452,500 5.430.000 $ 2.050 59.040.000 7.380.000 66.420.000 900.000 900.000 300.000
452,501 – 500,000 6.000.000 $ 2.100 60.480.000 7.560.000 68.040.000 900.000 900.000 300.000

Chi tiết tính năng và
báo giá, điều kiện sử
dụng:

* Ghi chú : báo giá trên không bao gồm
– Chưa bao gồm VAT (10%)
– Phí tư vấn – đào tạo – triển khai

 

Vì sao nên mua MailChimp qua Repu Martek (MailChimp Việt Nam)?

0. Tư vấn thiết lập domain (tên miền) tăng tỉ lệ Inbox lên mức cao nhất khi sử dụng MailChimp
1. Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT
2. Hỗ trợ sử dụng MailChimp bởi nhân viên người Việt: dễ hiểu hơn rất nhiều, nhanh hơn (MailChimp thường phản hồi sau 24h)
3. Chương trình khuyến mại riêng của MailChimp Việt Nam
4. Miễn phí tham dự các hội thảo về Email Marketing do Repu tổ chức
5. Giảm giá tham dự các khóa học về Email Marketing (cũng như các khóa học khác về Digital Marketing, Marketing Automation, Chatbot Automation,…) do Repu tổ chức
6. Miễn phí Nhận các bản tin về kiến thức, kinh nghiệm sử dụng Email Marketing cũng như MailChimp tại Việt Nam

 

Hình thức và điều khoản thanh toán

0. Mua trước các gói: 3tr, 5tr, 7tr, 10tr,…

1. Nếu ước tính chi phí 1 tháng > 3tr, thanh toán trước 3 – 6 tháng chi phí ước tính (thấp nhất 3 tháng). VD: Nhãn hàng sử dụng hàng tháng là $200 => thanh toán trước 3 tháng là $600 hoặc 6 tháng là $1200

2. Nếu lấy hóa đơn đỏ, thêm phí thuế nhà thầu đóng hộ MailChimp theo quy đ)ịnh của nhà nước là 15% (VAT nhà thầu nước ngoài 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài: 5%, phí Repu thực hiện:
5%)

3. Định kỳ cuối mỗi tháng, Repu sẽ thống kê chi phí sử dụng thực tế rồi trừ dần vào số tiền Nhãn hàng đã thanh toán trước.

4. 1-2 tháng trước khi hết hạn, Repu sẽ gửi phụ lục đề nghị gia hạn để tránh trường hợp Nhãn hàng chậm thanh toán mà tài khoản bị treo

Điều khoản sử dụng

1. Nhãn hàng toàn quyền sử dụng MailChimp trực tiếp (phần mềm chính hãng), với đầy đủ tính năng hiện tại và trong tương lai
2. Nhãn hàng phải tuân thủ toàn bộ về chính sách sử dụng của MailChimp. Đặc biệt, tuân thủ về tỉ lệ mail lỗi và tỉ lệ mail bị đánh spam. Khuyến nghị Nhãn hàng nên sử dụng thêm dịch vụ Lọc Mail chết của
Repu Martek trước khi import vào MailChimp để tránh bị khóa tài khoản.

3. Khi cần hỗ trợ, nhãn hàng có thể

a. Liên hệ với MailChimp để được hỗ trợ trực tiếp
b. Gửi email tới MailChimp Việt Nam (do Repu Martek đại diện) để được hỗ trợ tiếng Việt và nhanh hơn. (nếu có đăng ký dịch vụ hỗ trợ)

c. 1 số trường hợp, Repu Martek vẫn phải liên hệ với MailChimp US để được hỗ trợ. Trong trường hợp này, thời gian và kết quả hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào MailChimp US.

d. Các vấn đề liên quan tới khóa tài khoản hoàn toàn do MailChimp US quyết định cuối cùng, Repu Martek hỗ trợ KH hiểu và tuân thủ chính sách của MailChimp US nhưng không thể thay đổi kết quả cuối
cùng nếu MailChimp US không hỗ trợ.

 

B – Báo giá dịch vụ Tư vấn & Đào tạo & Triển khai MailChimp

A1 Giới thiệu sản phẩm , dich vụ qua tài liệu

– Các hạng mục Tư vấn – Đào tạo – Hướng dẫn
+ Giới thiệu phần mềm
+ Đào tạo, Hướng dẫn sử dụng
+ Tư vấn triển khai (thiết lập ban đầu, tư vấn vận hành)
– Tư vấn viên: Lại Tuấn Cường – CEO Repu Digital
– Khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn Email Marketing: Viettel Business, Ngân hàng
BIDV, Ngân hàng Maritime Bank, Chứng khoán Sài Gòn, Chứng khoán BIDV, Chứng
khoán Đại Nam, CEN Group, 30Shine,…

Miễn phí

4.900.000 đ 1 buổi/<= 3h/(<=10 người)

Ghi chú
– Báo giá chưa bao gồm VAT
– Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi

 

LIÊN HỆ MAILCHIMP VIETNAM

Lại Tuấn Cường (Jason)
CEO & Founder
MailChimp Vietnam
– Mobile: +84973838000 – Website Repu Digital https://repu.vn
– Email: cuonglt@repu.vn / cuonglt@mailchimp.com.vn

Trở thành doanh nghiệp thành công